Stadgar

Här är de nya stadgarna för vår förening.
Stadgar för Norrköpings Godman- och förvaltarförening ­­
 
 
§1. Föreningens namn
 
Föreningens namn är Norrköpings Godman- och förvaltarförening
 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 
Föreningen är medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
 
§2. Syfte
 
Föreningen ska organisera gode män och förvaltare i syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, erbjuda dem information och erfarenhetsutbyte, och stöd för ökad delaktighet och kompetens t ex genom att anordna sammankomster med föredrag, och diskussioner.
Till medlem får antas gode män och förvaltare som är bosatta inom Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
 
Föreningen ska också verka som kontaktorgan gentemot överförmyndarnämnden och övriga myndigheter och institutioner.
 
Föreningen ska samarbeta i gemensamma frågor med andra föreningar som har liknande syften.
 
§3. Föreningsmöten
Föreningsmöte skall hållas minst två gånger per år, ett av dessa ska vara föreningens årsmöte.
 
§4. Årsmötet
 
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
 
Kallelse till årsmöte ska ske minst tre veckor före årsmötet.
 
Endast närvarande medlem kan utöva sin rösträtt
 
Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska det förslag gälla som biträds av mötets ordförande. Alla val sker öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning.
 
Ärenden/Motioner som senast fjorton dagar före årsmötet lämnats till styrelsen ska behandlas av årsmötet.
 
Samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlem senast sju dagar före årsmötet.
 
§5. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det.
 
Extra årsmöte ska endast behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.
 
I övrigt gäller det som anges i §4.
 
 
 
 
§6. Ärenden vid årsmötet
 
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
 
1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesfunktionärer
- ordförande
- sekreterare och
- två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning och röstlängd
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
6. Behandling av revisorernas berättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
8a. Beslut om arvode till styrelsen för innevarande verksamhetsår.
8b. Beslut om årsavgift och budget till föreningens nästkommande verksamhetsår
9. Behandling av förslag från styrelsen och motioner.
10. Val av
- ordförande för ett år
- fyra ledamöter för två år, varav två ledamöter väljs växelvis vartannat år
- två ersättare för ett år
- två revisorer och två ersättare
- valberedning, bestående av två personer, varav en sammankallande
11. Årsmötet avslutas
 
§7. Styrelse
 
Föreningen ska ha en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter med två
ersättare.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
 
Styrelsen är beslutsför när minst fyra styrelsemedlemmar inklusive ersättare är närvarande.
 
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut fattade av riksförbundets och föreningens årsmöten.
 
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, dvs verksamhet och ekonomi.
 
§8. Verksamhetsår
 
Verksamhetsår är kalenderår.
 
§9. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordföranden eller kassören var för
sig.
 
 
§10. Revision
 
Årsmötet väljer två revisorer som skall granska föreningens verksamhet och ekonomi. Senast två veckor före årsmötet ska revisionen vara utförd och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen.
 
 
§11. Valberedning
 
För att förbereda val till styrelsen utser årsmötet en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.
 
Valberedningens förslag ska vara föreningens styrelse och medlemmar tillhanda senast en vecka före årsmötet.
 
§12. Uteslutning – utträde
 
Medlem som inte följer dessa stadgar eller beslut och motarbetar förbundets syften kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen kan också utesluta medlem som inte betalar årsavgiften. Uteslutning avgörs av styrelsen sedan berörd medlem haft möjlighet att yttra sig. Medlem har rätt att överklaga beslut om uteslutning till förbundsstyrelsen inom 30 dagar efter styrelsens beslut.
 
Medlem kan utträda ur föreningen när som helst dock utan att återfå inbetald årsavgift.
 
§13. Stadgeändring
 
Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsmöte och kräver att minst två tredjedelar av
dem som röstar biträder förslag om ändring.
 
§14. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav
ett skall vara årsmöte och att förslaget vid det sista mötet biträdas av minst två tredjedelar av
avgivna röster.
 
§15. Vid föreningens upplösning ska föreningens handlingar överföras till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, så vida inte upplösningen innebär sammanslagning med annan förening inom förbundet. Föreningens tillgångar ska enligt styrelsens beslut användas på allmännyttigt sätt.